اخبار برگزیده

مشکلات محله سجادیه و رسیدگی !!!

  پس از دو سال مجبور شدیم دوباره این تیتر را بزنیم و بگوییم : 

               آیا شهردار آمل رسیدگی می کند ...؟

 

فلش بکی بزنیم به فروردین ماه سال ۹۳ که طی یک پستی کوتاه بعنوان درد و دل با شـهردار

محترم شهرستان آمل و اطلاع رسانی از طریق همین سایت و انعکاس توسـط خبرگـزاریـهای

محترم شهرستان آمل در خصوص مشـکلات محـله ای و همسـایگان کـوی سجـادیه و نظارت

بسیار کم و در پاره ای از مواقع انگار بی ارزش از نظر واحدهای مربـوطه بوده که حتـی با

پیگیری هم محله ای ها، متاسفانه کار خاصی انجام نشده ، آن موضـوع کـانال کشی بسیـار بد 

رو به روی مسجد سجادیه آمل بوده است که باعث شده در بیشتـر مـواقع مـاشین ها در آنجـا 

پنچر شده و یا در آن قسمت گیر کنند و ضربه هايی به ماشينها وارد شود و چون در سرپيـچ 

هم واقع شده بسيـار خطرناك ميباشد و  برای رانندگانی كه با اين قسمت آشنـايی ندارند باعث

شده مشــکلاتی برای خـودشان و ماشین هایشان بوجود آيد، و با توجه به اینکه کودکان محله 

بیشتر در آن مسیر رفت و آمد دارند و در مشکلی که شب گذشته چهارشنبه ۳۰ تیـرماه ۹۵

ساعت ۱۱ شب برای یک راننده زحمت کش تاکسی تلفنی که به این منطقه آشنایی نداشته و

با توجه به سختی ها و مشـکلات زندگی و بیماری سخت همسرش، شبها را تا دیروقت کـار 

میکند و مسافر جابه جا میکند تا بتواند خرج زندگیش و هزینه درمان همسرش را تامین کند،  

ماشینش در همین کانال افتاده و دچار صدمه و هزینه میشود.

 

نمی دانیـم دیـگر چگونه باید اطلاع رسـانی کنیم تا مسـوولین محترم 

شهری رسیدگی کنند و باز باید همانند تیتر خبر دو سال گذشته مان،  

اینگونه بگوییم : آیا شهردار آمل رسیدگی می کند...؟ 

 


مشکلات محله سجادیه و رسیدگی !!!

مشکلات محله سجادیه و رسیدگی !!!

مشکلات محله سجادیه و رسیدگی !!!

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها